Add annual meeting notes

captain
Alpi Tolvanen 2021-01-06 14:36:56 +02:00 committed by GitHub
parent 758d7c0bb0
commit 0c3a0006a9
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 66 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,66 @@
Piraattinuoret
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 2020
13.12.2020 klo 15, online, Jitsi
Läsnä:
Alpi Tolvanen
Timo Levikari
Pyry Nevala
Miro Pulliainen
Kasperi Heikkilä
Mikaela Suomalainen
Armida Hälikkä
Maija Li Raudaskoski
1. Kokouksen avaus
Avataan kokous 15:30
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
Puheenjohtaja: Maija
Sihteeri: Alpi
Pöytäkirjantarkastat ja ääntenlaskijat: Miro, Kasperi
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu lähetettiin ajoissa kuukautta etukäteen. 8 yhdistyksen jäsentä paikalla. Kokous päätösvaltainen
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Korjattu vuosilukuvirheitä, mutta muuten sellaisenaan hyväksytty
5. Vuoden 2019 toimintakertomus
Esitellään ja käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
Hyväksyttiin toimintakertomus
6. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma
Esitellään ja käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ja päätetään sen vahvistamisesta
Käytiin läpi toimintasuunnitelma, ja hyväksyttiin se.
7. Vuoden 2021 talousarvio
Esitellään ja käsitellään talousarvio vuodelle 2021 ja päätetään sen vahvistamisesta
Hyväksyttiin talousarvio.
Siirrytty kokoustauolle ajassa 16:48
Pyry poistui
Palattu kokoustauolta 17:10
8. Hallituksen valinta
8.1 Hallituksen puheenjohtajavaali
Valittiin Maija puheenjohtajaksi yksimielisesti
8.2 Hallituksen varapuheenjohtajavaali
Valittiin Alpi ja Miro yksimielisesti.
8.3 Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali
Valittiin Armida, Kasperi ja Timo yksimielisesti.
8.4 Hallituksen varajäsenten vaali
Valittiin Mikaela hallituksen varajäseneksi.
9. Toiminnantarkastajien valinta
Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Valittiin Ari-Martti Hopiavuori sekä vuoden 2020 että vuoden 2021 toiminnantarkastajaksi.
Valittiin Satu Immonen varatoiminnantarkastajaksi yksimielisesti.
9. Kokousaloitteet
Ei kokousaloitteita.
10. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
11. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous 17:35
Pöytäkirjan allekirjoitukset:
Kasperi Heikkilä
Miro Pulliainen