Create 2021-12-18_vuosikokous-2021-pk

captain
Alpi Tolvanen 2021-12-18 16:44:24 +02:00 committed by GitHub
parent 58d836024a
commit 3989c56bef
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 145 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,145 @@
Piraattinuoret ry:n sääntömääräinen vuosikokous
18.12.2021 klo 14:00
Paikalla:
Maija Li Raudaskoski
Alpi Tolvanen
Timo Levikari
Miro Pulliainen
Kasperi Heikkilä
Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
Kokous avattu ajassa 14:42.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
Valittiin Maija Li Raudaskoski kokouksen puheenjohtajaksi
Valittiin Miro Pulliainen kokouksen sihteeriksi
Valittiin Timo Levikari ja Alpi Tolvanen pöytäkirjantarkastajiksi
Valittiin Kasperi Heikkilä ääntenlaskijaksi
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous kutsuttu koolle 17.11.2021 ja todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitys: lisätään työjärjestykseen 6. kohta "Vastuuvapauden myöntäminen edellisille hallituksille ja vuoden 2021 hallitukselle"
Hyväksyttiin esitys
5. Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus
Käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös sekä toimintakertomus, ja päätetään niiden niiden hyväksymisestä
Siirrettiin paremmin vastaavaan dokumenttiin kohdasta "Talous" noin kappaleen verran tekstiä, jossa selostettiin vuoden kokemuksista opittuja asioita.
Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus
Hyväksyttiin esitys
6. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle ja edellisille hallituksille
6.1 Vuoden 2020 hallitus
Esitys: myönnetään vastuuvapaus toiminnantarkastajan suosituksen mukaisesti
Hyväksyttiin esitys
6.2 Edelliset hallitukset (2018-2019, 2019-2020)
Käytiin läpi käsiteltävien kausien dokumentointi ja todettu ne asianmukaisiksi. Lisäksi todettu, että yhdistys on vuoteen 2019 asti ollut valtionavustusten piirissä, ja sen toimintaa on arvioinut yhdistyksen omien toimijoiden ja toiminnantarkastajien lisäksi myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Esitys: myönnetään takautuvasti vastuuvapaus edellisille hallituksille (2018-2019, 2019-2020) yllä mainituin perustein
Hyväksyttiin esitys
7. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2022 ja päätetään sen vahvistamisesta
Esitys: Hyväksytään toimintasuunitelma vuodelle 2022
Hyväksyttiin esitys
8. Vuoden 2022 talousarvio
Käsitellään talousarvio vuodelle 2022 ja päätetään sen vahvistamisesta
Lisättiin kannatustuotepaketit tulonlähteeksi ja sisällytettiin budjettiin materiaalihankinnat
Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022
Hyväksyttiin esitys
9. Hallituksen valinta
9.1 Hallituksen puheenjohtajavaali
Puheenjohtajaksi käytettävissä Maija Li Raudaskoski
Valittiin puheenjohtajaksi Maija Li Raudaskoski
9.2 Hallituksen varapuheenjohtajavaali
Varapuheenjohtajiksi käytettävissä Kasperi Heikkilä ja Miro Pulliainen
Valittiin varapuheenjohtajiksi Kasperi Heikkilä ja Miro Pulliainen
9.3 Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali
Käytettävissä Timo Levikari varsinaiseksi jäseneksi
Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Timo Levikari
9.4 Hallituksen varajäsenten vaali
Ei ehdokkaita varajäseniksi
10. Toiminnantarkastajien valinta
Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajaksi käytettävissä Utu Hopiavuori
Valittiin toiminnantarkastajaksi Utu Hopiavuori
Varatoiminnantarkastajaksi käytettävissä Satu Immonen
Valittiin varatoiminnantarkastajaksi Satu Immonen
11. Kokousaloitteet
Ei kokousaloitteita
12. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita
13. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 16:34
Tarkistettu
Alpi Tolvanen
Timo Levikari