You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

389 lines
12 KiB

# -*- encoding: utf-8 -*-
""" Funkce pro praci se seznamem nalodenych osob pro administraty / KoDo """
from datetime import date, datetime, timedelta # timeSlices
from collections import OrderedDict
import csv
import django
from django.http import HttpResponse, HttpResponseRedirect
from django.template import Template, RequestContext, loader
from django.shortcuts import render, redirect
from django.contrib.auth.decorators import login_required
from django.urls import reverse
from django.views.decorators.csrf import ensure_csrf_cookie
from django import forms
from django.forms import ModelForm
from django.contrib import messages
from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
from django.utils.translation import pgettext, pgettext_lazy
from django.db import transaction
from django.db.models import F
from django.core.exceptions import ValidationError
import logging
from django.conf import settings as appSettings
from . import models
from . import forms
from . import auth as nalodeni_auth
# Logger instance
logger = logging.getLogger(__name__)
def role_required(roles=[]):
def decorate(func):
def call(request, *args, **kwargs):
for r in roles:
if not r in request.session['site_perms']:
messages.error(request, "Nedostatečné oprávnění pro přístup. Detaily byly zaznamenány.")
return HttpResponseRedirect('/')
result = func(request, *args, **kwargs)
return result
return call
return decorate
def get_AppUser_objects(request):
''' Zkontroluje, že všechny objekty v 'objs' vyhovují přiděleným rolím.
Nevyhovující vyřadí.
'''
sp = request.session['site_perms']
if 'sso_kodo' not in sp:
return models.AppUser.objects.none()
if 'sso_admin' in sp:
return models.AppUser.objects.all()
return models.AppUser.objects.filter(district__in=request.session['spc']['dist'])
def get_AppUser_districts(request):
'''Vrátí dostupné kraje podle rolí.'''
if 'sso_admin' in request.session['site_perms']:
return list(models.AppUser.DISTRICT_CHOICES)
rslt = []
for d in models.AppUser.DISTRICT_CHOICES:
if d[0] in request.session['spc']['dist']:
rslt.append(d)
return rslt
@ensure_csrf_cookie
@login_required(login_url="/prihlaseni")
@role_required(['sso_kodo'])
def eu2019(request, dist=None):
if dist is None:
dist = int(request.POST.get('dist', -1))
doCsvExport = None != request.POST.get('doCsvExport', None)
objs = models.Euro2019Interest.objects.all()
districts = [(-1, ' -- vše dostupné -- ')] + get_AppUser_districts(request)
# filtrujeme jen povolene kraje, nebo vse pro adminy
if dist != -1 and (dist in request.session['spc']['dist'] or 'sso_admin' in request.session['site_perms']):
selDist = dist
objs = objs.filter(district=selDist)
else:
selDist = -1
if doCsvExport:
response = HttpResponse(content_type='text/csv')
response['Content-Disposition'] = 'attachment; filename="eu2019-kraj-%s-%s.csv"' % (selDist, date.today())
row_headers = [
"ID",
"Vytvořeno",
"E-mail",
"Kraj",
"PSČ",
"Chci info emailem",
"Chci rozdávat Listy",
"Chci se zapojit",
"Poznámka",
"Datum souhlasu o.ú.",
]
col_count = len(row_headers)
row_nums = {}
writer = csv.writer(response)
writer.writerow(row_headers)
for obj in objs:
row = len(row_headers) * [None]
row[0] = obj.id
row[1] = obj.createdStamp
row[2] = obj.email
row[3] = obj.get_district_name()
row[4] = obj.postcode
row[5] = 1 if obj.want_info else 0
row[6] = 1 if obj.want_campaign else 0
row[7] = 1 if obj.want_be_active else 0
row[8] = obj.note
row[9] = obj.dc_stamp
writer.writerow(row)
return response
context = {
'people' : objs,
'distAvail' : districts,
'selDist' : selDist,
}
return render(request, 'people/eu2019.html', context)
@ensure_csrf_cookie
@login_required(login_url="/prihlaseni")
@role_required(['sso_kodo'])
def confirmed(request, newOnly=False, dist=None):
""" Zobraz seznam nalodenych pasazeru """
dist = dist or int(request.POST.get('dist', -1))
doCsvExport = None != request.POST.get('doCsvExport', None)
objs = get_AppUser_objects(request).order_by('last_name', 'first_name' ,'email')
objs = objs.filter(status=(models.AppUser.STATUS_NEW if newOnly else models.AppUser.STATUS_REG))
districts = [(-1, ' -- vše dostupné -- ')] + get_AppUser_districts(request)
# filtrujeme jen povolene kraje, nebo vse pro adminy
if dist != -1 and (dist in request.session['spc']['dist'] or 'sso_admin' in request.session['site_perms']):
selDist = dist
objs = objs.filter(district=selDist)
else:
selDist = -1
if doCsvExport:
response = HttpResponse(content_type='text/csv')
response['Content-Disposition'] = 'attachment; filename="nalodeni-kraj-%s-%s.csv"' % (selDist, date.today())
row_headers = [
"ID",
"Jméno",
"Příjmení",
"E-mail registrační",
"E-mail kontaktní",
"Telefon",
"Kraj",
"PSČ",
"Město",
"Druh",
"Poznámka",
"Stav",
"Datum souhlasu o.ú.",
"Poznámka dovednosti",
]
col_count = len(row_headers)
row_nums = {}
for abbr, mdl in [
('IR',models.InterestRegion ),
('US',models.UserSkill ),
('UT',models.UserTopic ), ]:
for i in mdl.objects.all():
row_nums[abbr+'_'+str(i.id)] = col_count
row_headers.append(i.name)
col_count += 1
writer = csv.writer(response)
writer.writerow(row_headers)
for obj in objs:
row = len(row_headers) * [None]
row[0] = obj.id
row[1] = obj.first_name
row[2] = obj.last_name
row[3] = obj.email
row[4] = obj.email_contact_active
row[5] = obj.phone
row[6] = obj.get_district_name()
row[7] = obj.postcode
row[8] = obj.city
row[9] = obj.KIND_CHOICES_STR[obj.kind]
row[10] = obj.interestedIn
row[11] = obj.STATUS_CHOICES_STR[obj.status]
row[12] = obj.dc_stamp
row[13] = obj.userform.skills_note if obj.userform else None
if obj.userform:
for abbr, mdl in [
('IR', obj.userform.regions ),
('US', obj.userform.skills ),
('UT', obj.userform.topics ), ]:
for i in mdl.all():
row[row_nums[abbr+"_"+str(i.id)]] = "x"
writer.writerow(row)
return response
context = {
'people' : objs,
'newOnly' : newOnly,
'distAvail' : districts,
'selDist' : selDist,
}
return render(request, 'people/list.html', context)
@ensure_csrf_cookie
@login_required(login_url="/prihlaseni")
@role_required(['sso_kodo'])
def pending(request):
''' List pending registrations from AppRegEmail. '''
show_all = request.GET.get("show_all","no") == "yes"
if request.method == "POST":
act = request.POST.get("action", None)
ids = request.POST.getlist('r[]')
objs = models.AppRegEmail.objects.filter(id__in = ids)
if act == "token":
email_counter = 0
skipped_counter = 0
for o in objs:
# kontrola, jestli uživatel již není registrován
rslt = models.AppUser.objects.filter(email__iexact=o.email.strip())
if len(rslt) != 0:
messages.info(request,'Uživatel s emailem %s již je registrován, požadavek na registaci odstraněn.' % o.email)
o.delete()
else:
if not ( o.etStamp and (datetime.now() - o.etStamp).total_seconds() < int(appSettings.TOKEN_VALID_SEC)):
# token not valid or not sent
nalodeni_auth.sendRegisterToken(o.email)
email_counter += 1
else:
skipped_counter += 1
if email_counter > 0:
messages.info(request,'Registrační emaily odeslány, celkem odesláno %s zpráv.' % email_counter)
if skipped_counter > 0:
messages.info(request,'Celkem %s registrací přeskočeno, ještě jsou platné.' % skipped_counter)
elif act == "delete":
objs.delete()
messages.info(request,'Registrace odstraněny.')
tokenValidAfter = datetime.now() - timedelta(seconds=int(appSettings.TOKEN_VALID_SEC))
objs = models.AppRegEmail.objects.all()
if not show_all:
# zobrazovat pouze nové registrace
objs = objs.filter(emailToken = None)
objs = objs.order_by('etStamp')
context = {
'people' : objs,
'tokenValidAfter' : tokenValidAfter,
'show_all' : show_all,
}
return render(request, 'people/pending.html', context)
@ensure_csrf_cookie
@login_required(login_url="/prihlaseni")
@role_required(['sso_kodo'])
def update(request):
ids = request.POST.getlist('r[]')
val = request.POST.get('setStatus', None)
if val and val in ['reg','new']:
objs = get_AppUser_objects(request).filter(id__in=ids)
rec = 0
for o in objs:
rec += 1
o.status = o.STATUS_REG if val == 'reg' else o.STATUS_NEW
o.save()
messages.info(request, 'Upraveno celkem %s záznamů.' % rec)
if val == 'new':
return HttpResponseRedirect('/people/list/')
elif val == "reg":
return HttpResponseRedirect('/people/list-new/')
else:
messages.error(request, 'Špatný požadavek.')
return HttpResponseRedirect('/people/list/')
@login_required(login_url="/prihlaseni")
@transaction.atomic
@role_required(['sso_kodo'])
def person_detail(request, id):
obj = models.USER_MODEL.objects.get(pk=id)
sp = request.session['site_perms']
sp_sso_kodo = 'sso_kodo' in sp
sp_sso_admin = 'sso_admin' in sp
# Check permissions to edit this object
if not sp_sso_admin and not obj.district in request.session['spc']['dist']:
messages.error(request, 'K tomuto záznamu nemáte přístup. ')
return redirect('nalodeni:people_list')
context = {
'obj' : obj,
}
return render(request, 'person/detail.html', context)
@login_required(login_url="/prihlaseni")
@transaction.atomic
@role_required(['sso_kodo'])
def person_edit(request, id):
obj = models.USER_MODEL.objects.get(pk=id)
sp = request.session['site_perms']
sp_sso_kodo = 'sso_kodo' in sp
sp_sso_admin = 'sso_admin' in sp
# Check permissions to edit this object
if not sp_sso_admin and not obj.district in request.session['spc']['dist']:
messages.error(request, 'K tomuto záznamu nemáte přístup. ')
return redirect('nalodeni:people_list')
if obj.ssoUid:
_form = forms.AppUserSsoForm
else:
_form = forms.AppUserForm
if request.method == "GET":
form = _form(instance=obj)
form.fields['email_contact'].disabled = True
form.fields['postcode'].required = False
elif request.method == "POST":
with obj.audit_context(request.user) as ac:
form = _form(request.POST, instance=obj)
form.fields['email_contact'].disabled = True
form.fields['postcode'].required = False
if form.is_valid():
form.save()
messages.info(request, "Údaje byly uloženy.")
return redirect('nalodeni:person_detail', form.instance.id)
else:
messages.error(request, "Opravte prosím chyby v zadání.")
raise ac.DataNotSavedException
else:
form = None
context = {
'obj' : obj,
'form' : form,
'AUTH_SERVER' : appSettings.AUTH_SERVER,
}
return render(request, 'person/edit.html', context)