Browse Source

Uusi järjestys

mmn/uudistus2020_äänettasan
Marek Nečada 1 year ago
parent
commit
1601b243ee
  1. 243
      säännöt.md

243
säännöt.md

@ -1,3 +1,6 @@ @@ -1,3 +1,6 @@
Piraattipuolueen säännöt
========================
Puolueen nimi ja kotipaikka
----------------------------------
@ -7,6 +10,7 @@ sen kotipaikka on Helsinki, toimialueena koko Suomi. @@ -7,6 +10,7 @@ sen kotipaikka on Helsinki, toimialueena koko Suomi.
Puolueen kieliä ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakieli on kuitenkin
suomi.
Tarkoitus ja toiminnan laatu
--------------------------------
@ -40,6 +44,7 @@ ravintolaliikettä samoin kuin alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. @@ -40,6 +44,7 @@ ravintolaliikettä samoin kuin alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.
Puolueen tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen puolueen
jäsenille.
Jäsenet
-----------
@ -53,6 +58,7 @@ mutta kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. @@ -53,6 +58,7 @@ mutta kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.
Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta puoluehallitus.
Kannatusjäsenet hyväksyy puoluehallitus.
Toimielimet
--------------
@ -126,88 +132,6 @@ päättää yhdistyslain 23 § mainituista asioista: @@ -126,88 +132,6 @@ päättää yhdistyslain 23 § mainituista asioista:
6) puolueen purkamisesta.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
------------------------------------
Jäsenellä on oikeus erota puolueesta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti puoluehallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta puoluekokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Välimieslautakunta voi puoluehallituksen esityksellä
erottaa jäsenen puolueesta, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on puolueeen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään puolueessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut puoluetta tai ei enää täytä laissa taikka puolueen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Lisäksi jäsenen voi erottaa, mikäli jäsen toiminnallaan aiheuttaa
vakavaa haittaa puolueelle, sen uskottavuudelle tai maineelle. Tästä
erottamisesta päättää sovittelulautakunta puoluehallituksen tai puoluevaltuuston
esityksestä.
Samat erottamista koskevat säännöt pätevät kannatusjäseneen.
Liittymis- ja jäsenmaksu
----------------------------
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun
ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kummankin jäsenryhmän
osalta erikseen puoluevaltuusto.
Varsinaisena jäsenenä oleville paikallisyhdistyksille voidaan määrätä
korkeampi jäsenmaksu kuin varsinaisena jäseninä oleville
yksityishenkilöille.
Puoluehallitus
--------------
Puolueen asioita hoitaa puoluehallitus, johon kuuluvat valitut
puheenjohtaja, 1--3 varapuheenjohtajaa ja 2--20 muuta varsinaista
jäsentä sekä 0--10 varajäsentä.
Puoluehallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, puoluehallituksen jäsenenä
tai varajäsenenä voi toimia ainoastaan puolueen äänioikeutettu jäsen.
Puoluehallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Puoluekokous voi ennen
puoluehallituksen vaalia päättää, että valittavan puoluehallituksen toimikausi
on lyhyempi.
Puoluehallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen
tai koko puoluehallitus voidaan puoluekokouksessa
vaihtaa tai puoluehallitusta täydentää uusilla jäsenillä myös
kesken toimikauden meneillään olevan toimikauden loppuajaksi.
Puoluehallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan puoluesihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Puoluehallitus kokoontuu, kun se niin päättää, taikka puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet puoluehallituksen jäsenistä
sitä vaatii.
Puoluehallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Puolueen nimen kirjoittaminen
------------------------------------
Puolueen nimen kirjoittaa puoluehallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja kumpikin yksin ja puoluesihteeri ja taloudenhoitaja
kaksi yhdessä.
Tilikausi ja tilintarkastus
-------------------------------
Puolueen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja puoluehallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään 15. toukokuuta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
30. kesäkuuta puoluehallitukselle.
Äänioikeutetut jäsenet
----------------------
@ -234,6 +158,28 @@ Puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksessä voidaan lieventää @@ -234,6 +158,28 @@ Puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksessä voidaan lieventää
edellä mainittuja äänioikeusrajoituksia.
Jäsenten osallistumisoikeudet ja toiminnan avoimuus
---------------------------------------------------
Puolueen jäsenellä on oikeus:
1. Tehdä jäsenaloitteita sääntöjen [REF Jäsenaloite] §:n mukaisesti.
2. Tehdä aloitteita puoluevaltuustolle. Aloitteen on saatava ainakin
kymmenen muun jäsenen tuki.
3. Tehdä puoluehallitukselle aloitteita ja kirjallisia kysymyksiä ja saada
niihin vastaus kohtuullisessa ajassa.
4. Tehdä valituksia puolueen normien rikkomisesta sovittelulautakunnalle.
Puoluehallituksen ja puoluevaltuuston kokoukset ovat avoimia siltä osin kuin
yksityisyyden suoja tai muu vastaava syy ei sitä estä. Avoimuus
tarkoittaa sitä, että kokousta on voitava seurata verkon kautta, ja että
puoluehallituksen ja puoluevaltuuston pöytäkirjat julkaistaan ajantasaisesti
verkossa.
Puolueen ajantasainen kirjanpito on oltava verkossa nähtävillä siltä
osin kuin yksityisyyden suoja tai muu vastaava syy ei sitä estä.
Jäsenaloite
-------------
@ -252,6 +198,26 @@ joiden määrä on: @@ -252,6 +198,26 @@ joiden määrä on:
Puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksessä voidaan lieventää
edellä mainitut jäsenaloitteiden pätevyyskynnykset.
Puolueen nimen kirjoittaminen
------------------------------------
Puolueen nimen kirjoittaa puoluehallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja kumpikin yksin ja puoluesihteeri ja taloudenhoitaja
kaksi yhdessä.
Tilikausi ja tilintarkastus
-------------------------------
Puolueen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja puoluehallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään 15. toukokuuta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
30. kesäkuuta puoluehallitukselle.
Puoluekokoukset
-------------------------
@ -286,8 +252,43 @@ Puoluehallituksen on kutsuttava puoluekokoukset koolle vähintään kuusi @@ -286,8 +252,43 @@ Puoluehallituksen on kutsuttava puoluekokoukset koolle vähintään kuusi
viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostitse.
Puoluevaltuuston valitseminen
------------------------------
Puoluehallitus
--------------
Puolueen asioita hoitaa puoluehallitus, johon kuuluvat valitut
puheenjohtaja, 1--3 varapuheenjohtajaa ja 2--20 muuta varsinaista
jäsentä sekä 0--10 varajäsentä.
Puoluehallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, puoluehallituksen jäsenenä
tai varajäsenenä voi toimia ainoastaan puolueen äänioikeutettu jäsen.
Puoluehallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Puoluekokous voi ennen
puoluehallituksen vaalia päättää, että valittavan puoluehallituksen toimikausi
on lyhyempi.
Puoluehallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen
tai koko puoluehallitus voidaan puoluekokouksessa
vaihtaa tai puoluehallitusta täydentää uusilla jäsenillä myös
kesken toimikauden meneillään olevan toimikauden loppuajaksi.
Puoluehallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan puoluesihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Puoluehallitus kokoontuu, kun se niin päättää, taikka puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet puoluehallituksen jäsenistä
sitä vaatii.
Puoluehallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Puoluevaltuusto
---------------
### Puoluevaltuuston valitseminen
Puolueella on puoluevaltuusto, johon kuuluvat puoluekokouksen
valitsemat puheenjohtaja, 5–25 varsinaista jäsentä ja 0–50 varajäsentä,
@ -331,8 +332,8 @@ Mitä säännöissä pouluekokouksen valitsemista puoluevaltuuston jäsenistä @@ -331,8 +332,8 @@ Mitä säännöissä pouluekokouksen valitsemista puoluevaltuuston jäsenistä
säädetään, soveltuu myös sähköisessä jäsenäänestyksessä valittuihin
puoluevaltuuston jäseniin.
Puoluevaltuuston tehtävät
-------------------------
### Puoluevaltuuston tehtävät
Puoluevaltuuston yleisinä tehtävinä on:
@ -356,9 +357,7 @@ Puoluevaltuuston vuosittaisina tehtävinä on: @@ -356,9 +357,7 @@ Puoluevaltuuston vuosittaisina tehtävinä on:
kalenterivuodelle.
Puoluevaltuuston koolle kutsuminen
----------------------------------
### Puoluevaltuuston koolle kutsuminen
Puoluevaltuusto pitää kokouksia tarpeen ja työjärjestyksensä mukaan,
vähintään kuitenkin kaksi kertaa vuodessa.
@ -388,6 +387,7 @@ jäsenellä ja varajäsenellä, puoluesihteerillä, taloudenhoitajalla sekä @@ -388,6 +387,7 @@ jäsenellä ja varajäsenellä, puoluesihteerillä, taloudenhoitajalla sekä
puolueen kansanedustajilla ja Euroopan parlamentin jäsenillä on
puoluevaltuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Välimieslautakunta
------------------
@ -411,8 +411,9 @@ Välimieslautakunnan tehtävänä on: @@ -411,8 +411,9 @@ Välimieslautakunnan tehtävänä on:
Välimieslautakunnan toimintaa ohjaavat puolueen sovittelumenettelysäännöt ja
sovittelulautakunnan työjärjestys.
Piiriyhdistykset
---------------------
----------------
Piiriyhdistyksien toiminta-alueena on eduskuntavaalien vaalipiiri.
Piiriyhdistyksen jäseniä ovat henkilöjäsenet. Piiriyhdistys on
@ -420,8 +421,8 @@ rekisteröity yhdistys, jonka puoluehallitus hyväksyy jäseneksi. @@ -420,8 +421,8 @@ rekisteröity yhdistys, jonka puoluehallitus hyväksyy jäseneksi.
Piiriyhdistykset ovat puolueen varsinaisia jäseniä. Puolueeseen
liittynyt jäsen voi liittyä piiriyhdistykseen asuinpaikkansa mukaan.
Piiriyhdistyksen tehtävät ja toiminta
------------------------------------------
### Piiriyhdistyksen tehtävät ja toiminta
Piiriyhdistyksen tehtävänä on:
@ -434,6 +435,7 @@ Piiriyhdistyksen tehtävänä on: @@ -434,6 +435,7 @@ Piiriyhdistyksen tehtävänä on:
4. asettaa [edustaja puoluevaltuustoon](#Puoluevaltuuston-valitseminen),
5. hoitaa muut puoluehallituksen sille määräämät tehtävät.
Ehdokkaiden asettaminen vaaleihin
---------------------------------
@ -444,25 +446,6 @@ tehtäviin ohjaa ehdokasasettelujärjestys. @@ -444,25 +446,6 @@ tehtäviin ohjaa ehdokasasettelujärjestys.
Mahdollisista vaaliliitoista päättää puoluehallitus.
### Jäsenten osallistumisoikeudet ja toiminnan avoimuus
Puolueen jäsenellä on oikeus:
1. Tehdä jäsenaloitteita sääntöjen [REF Jäsenaloite] §:n mukaisesti.
2. Tehdä aloitteita puoluevaltuustolle. Aloitteen on saatava ainakin
kymmenen muun jäsenen tuki.
3. Tehdä puoluehallitukselle aloitteita ja kirjallisia kysymyksiä ja saada
niihin vastaus kohtuullisessa ajassa.
4. Tehdä valituksia puolueen normien rikkomisesta sovittelulautakunnalle.
Puoluehallituksen ja puoluevaltuuston kokoukset ovat avoimia siltä osin kuin
yksityisyyden suoja tai muu vastaava syy ei sitä estä. Avoimuus
tarkoittaa sitä, että kokousta on voitava seurata verkon kautta, ja että
puoluehallituksen ja puoluevaltuuston pöytäkirjat julkaistaan ajantasaisesti
verkossa.
Puolueen ajantasainen kirjanpito on oltava verkossa nähtävillä siltä
osin kuin yksityisyyden suoja tai muu vastaava syy ei sitä estä.
Vaalin toteuttaminen
-------------------------
@ -496,6 +479,7 @@ yhden tai useamman, mutta äänestäjällä on kuitenkin käytössään vain yks @@ -496,6 +479,7 @@ yhden tai useamman, mutta äänestäjällä on kuitenkin käytössään vain yks
puoluehallitus, ja jonka se ilmoittaa äänestykseen osallistuville ennen
äänestyksen toteuttamista.
Jäsenistön veto-oikeus
----------------------
@ -505,6 +489,42 @@ jäsenaloite, joka päätöksen perumisen vaatii; jäsenäänestys perumisesta @@ -505,6 +489,42 @@ jäsenaloite, joka päätöksen perumisen vaatii; jäsenäänestys perumisesta
on sitten järjestettävä viipymättä. Haastatun päätöksen täytäntöönpano
tällöin keskeytetään, kunnes jäsenäänestyksen tulos on julistettu.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
------------------------------------
Jäsenellä on oikeus erota puolueesta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti puoluehallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta puoluekokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Välimieslautakunta voi puoluehallituksen esityksellä
erottaa jäsenen puolueesta, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on puolueeen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään puolueessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut puoluetta tai ei enää täytä laissa taikka puolueen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Lisäksi jäsenen voi erottaa, mikäli jäsen toiminnallaan aiheuttaa
vakavaa haittaa puolueelle, sen uskottavuudelle tai maineelle. Tästä
erottamisesta päättää sovittelulautakunta puoluehallituksen tai puoluevaltuuston
esityksestä.
Samat erottamista koskevat säännöt pätevät kannatusjäseneen.
Liittymis- ja jäsenmaksu
----------------------------
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun
ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kummankin jäsenryhmän
osalta erikseen puoluevaltuusto.
Varsinaisena jäsenenä oleville paikallisyhdistyksille voidaan määrätä
korkeampi jäsenmaksu kuin varsinaisena jäseninä oleville
yksityishenkilöille.
Sääntöjen muuttaminen ja puolueen purkaminen
----------------------------------------------------
@ -518,6 +538,7 @@ tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämäll @@ -518,6 +538,7 @@ tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämäll
tavalla. Puolueen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.
Siirtymäsäännökset
------------------

Loading…
Cancel
Save