Browse Source

"vois olla joka paikassa ihan perus järjestysluku?"

mmn/uudistus2020_uusijärjestys
Marek Nečada 11 months ago
parent
commit
ad9089a739
  1. 99
      säännöt.md

99
säännöt.md

@ -78,11 +78,11 @@ Johtosäännöt ohjaavat tarkemmin puolueen ja sen toimielimien toimintaa.
Johtosääntöihin kuuluvat:
- toimielinten työjärjestykset,
- puolueen kokous- ja äänestysjärjestys,
- ehdokasasettelujärjestys,
- sovittelumenettelysäännöt,
- mahdollisesti muut johtosäännöt.
1. toimielinten työjärjestykset,
2. puolueen kokous- ja äänestysjärjestys,
3. ehdokasasettelujärjestys,
4. sovittelumenettelysäännöt,
5. mahdollisesti muut johtosäännöt.
Toimielimet hyväksyvät itselleen omat työjärjestykset.
Puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksen hyväksyy puoluekokous.
@ -119,17 +119,14 @@ niin sallii. Jäsenäänestyksiä ohjaa yksityiskohtaisemmin puolueen kokous- ja
Kokouksen ulkopuolella ei kuitenkaan voida
päättää yhdistyslain 23 § mainituista asioista:
1) puolueen sääntöjen muuttamisesta;
2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka puolueen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
3) puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksestä tai puoluevaltuuston työjärjestyksestä;
4) puoluehallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta; (16.7.2010/678)
5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
6) puolueen purkamisesta.
1. puolueen sääntöjen muuttamisesta;
2. kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka puolueen toiminnan kannalta
huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
3. puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksestä tai puoluevaltuuston työjärjestyksestä;
4. puoluehallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan
valitsemisesta tai erottamisesta; (16.7.2010/678)
5. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
6. puolueen purkamisesta.
Äänioikeutetut jäsenet
@ -189,9 +186,9 @@ sähköisessä äänestyksessä. Käsittelyä varten jäsenaloitteen on oltava
pätevä. Jäsenaloite on pätevä, jos sillä on riittävän monen jäsenen tuki;
riittävä määrä on:
- yksi kymmenesosa puolueen äänioikeutetuista jäsenistä, jos
1. yksi kymmenesosa puolueen äänioikeutetuista jäsenistä, jos
asian käsittelyä varten tulee kutsua koolle ylimääräinen puoluekokous,
- yksi kahdeskymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä, jos
2. yksi kahdeskymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä, jos
asia on käsiteltävä sähköisessä jäsenäänestyksessä tai muutenkin
tulevalla puoluekokouksella.
@ -246,9 +243,9 @@ henkilövaaleissa, hänen on:
Ellei puolueen säännöissä tai puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksessä
ole toisin määrätty:
- kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
1. kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä;
- äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
2. äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Puoluehallituksen on kutsuttava puoluekokoukset koolle vähintään kuusi
viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
@ -339,26 +336,26 @@ puoluevaltuuston jäseniin.
Puoluevaltuuston yleisinä tehtävinä on:
- seurata puoluehallituksen toimintaa ja [@sec:jäsenoikeudet]:ssä tarkoitettujen jäsenten
1. seurata puoluehallituksen toimintaa ja [@sec:jäsenoikeudet]:ssä tarkoitettujen jäsenten
osallistumisoikeuksien ja toiminnan avoimuuden toteutumista,
- hyväksyä merkittäviä poliittisia linjauksia
2. hyväksyä merkittäviä poliittisia linjauksia
ja puolueen poliittisen toiminnan kannalta olennaisia päätöksiä,
- päättää yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön
3. päättää yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön
luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka puolueen toiminnan
kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta,
- tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle,
- selvittää jäsenistön mielipide esimerkiksi jäsenkyselyn tai
4. tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle,
5. selvittää jäsenistön mielipide esimerkiksi jäsenkyselyn tai
neuvoa-antavan jäsenäänestyksen avulla.
Puoluevaltuuston vuosittaisina tehtävinä on:
1. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
2. valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö,
3. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
kalenterivuodelle.
1. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
2. valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö,
3. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
kalenterivuodelle.
### Puoluevaltuuston koolle kutsuminen {-}
@ -380,10 +377,10 @@ kirjallisesti vaatii.
Jollei puoluevaltuuston työjärjestyksessä muuten määrätä,
- puoluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
1. puoluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä,
- äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
- äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
2. äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
3. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
Puoluehallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, varsinaisella
@ -409,9 +406,9 @@ loppuajaksi.
Sovittelulautakunnan tehtävänä on:
- ratkaista valitukset puolueen normien rikkomisesta,
- tulkita puolueen normeja toimivalta- tai muissa riidoissa,
- päättää jäsenten erottamisesta puolueesta.
1. ratkaista valitukset puolueen normien rikkomisesta,
2. tulkita puolueen normeja toimivalta- tai muissa riidoissa,
3. päättää jäsenten erottamisesta puolueesta.
Sovittelulautakunnan toimintaa ohjaavat puolueen sovittelumenettelysäännöt ja
sovittelulautakunnan työjärjestys.
@ -431,14 +428,14 @@ liittynyt jäsen voi liittyä piiriyhdistykseen asuinpaikkansa mukaan.
Piiriyhdistyksen tehtävänä on:
1. edustaa puoluetta piiri- ja kunnallistasolla;
2. tehdä esitys puolueen eduskunta- ja maakuntavaaleissa
asetettaviksi ehdokkaiksi ja vastata puolueen
eduskunta- ja maakuntavaalikampanjasta vaalipiirissä,
3. asettaa toiminta-alueellaan puolueen ehdokkaat kuntavaaleissa
ja vastata puolueen kuntavaalikampanjasta,
4. asettaa [edustaja puoluevaltuustoon][Puoluevaltuuston valitseminen],
5. hoitaa muut puoluehallituksen sille määräämät tehtävät.
1. edustaa puoluetta piiri- ja kunnallistasolla;
2. tehdä esitys puolueen eduskunta- ja maakuntavaaleissa
asetettaviksi ehdokkaiksi ja vastata puolueen
eduskunta- ja maakuntavaalikampanjasta vaalipiirissä,
3. asettaa toiminta-alueellaan puolueen ehdokkaat kuntavaaleissa
ja vastata puolueen kuntavaalikampanjasta,
4. asettaa [edustaja puoluevaltuustoon][Puoluevaltuuston valitseminen],
5. hoitaa muut puoluehallituksen sille määräämät tehtävät.
Ehdokkaiden asettaminen vaaleihin
@ -473,12 +470,12 @@ yhden tai useamman, mutta äänestäjällä on kuitenkin käytössään vain yks
Äänet lasketaan seuraavasti:
1. Kussakin äänestyslipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa yhden äänen.
2. Äänikynnyksen ylittäneiltä ehdokkailta siirretään heidän saamansa
ylijäämä-äänet äänestyslipussa toisena olleelle ehdokkaalle.
3. Jos paikkoja on vielä täyttämättä, kun kaikki ylijäämä-äänet on
jaettu, karsitaan pois vähiten ääniä saanut ehdokas, jonka äänet
siirretään äänestyslipussa seuraavana olevalle ehdokkaalle.
1. Kussakin äänestyslipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa yhden äänen.
2. Äänikynnyksen ylittäneiltä ehdokkailta siirretään heidän saamansa
ylijäämä-äänet äänestyslipussa toisena olleelle ehdokkaalle.
3. Jos paikkoja on vielä täyttämättä, kun kaikki ylijäämä-äänet on
jaettu, karsitaan pois vähiten ääniä saanut ehdokas, jonka äänet
siirretään äänestyslipussa seuraavana olevalle ehdokkaalle.
Äänikynnyksen laskemisessa käytetään laskutapaa, jonka päättää
puoluehallitus, ja jonka se ilmoittaa äänestykseen osallistuville ennen

Loading…
Cancel
Save