Browse Source

Kielenhuoltoa

mmn/uudistus2020_uusijärjestys
Marek Nečada 12 months ago
parent
commit
c7a09db276
  1. 16
      säännöt.md

16
säännöt.md

@ -48,7 +48,7 @@ jäsenille.
Jäsenet
-----------
Puolueeen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyslain
Puolueen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyslain
(503/1989) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityishenkilö tai
rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy puolueen ohjelman ja säännöt.
@ -62,7 +62,7 @@ Kannatusjäsenet hyväksyy puoluehallitus.
Toimielimet {#sec:toimielimet}
--------------
Puolueen toimielimia ovat puoluevaltuusto, puoluehallitus
Puolueen toimielimiä ovat puoluevaltuusto, puoluehallitus
ja sovittelulautakunta.
Toimielimien toimikausi on yleensä kokonaisia kalenterivuosia ja alkaa sen
@ -92,7 +92,7 @@ Puolueen kokous- ja äänestysjärjestys sekä puoluevaltuuston työjärjestys
toimivat soveltuvin osin yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitettuna äänestys-
ja vaalijärjestyksenä.
Puolueen toimielimet huolehtivät siitä, etteivät hyväksymänsä johtosäännöt
Puolueen toimielimet huolehtivat siitä, etteivät heidän hyväksymänsä johtosäännöt
ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa, lain kanssa tai keskenään.
Puolueen sisäinen normihierarkia on
@ -230,7 +230,7 @@ puoluehallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi kolmasosa
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä
kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä
on esitetty puoluehallitukselle.
Puolueen kokous- ja äänestysjärjestyssä voidaan määrätä muitakin
Puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksessä voidaan määrätä muitakin
perusteita ylimääräisen kokouksen koollekutsumiselle.
Puoluekokouksissa on jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla
@ -314,7 +314,7 @@ Piiriyhdistyksen on ilmoitettava tapahtuneesta puoluevaltuuston
jäsenen tai varajäsenten vaalista tai erottamisesta välittömästi
puoluehallitukselle ja puoluevaltuuston puheenjohtajalle.
Puoluvaltuusto valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa.
Puoluevaltuusto valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa.
Puoluevaltuuston puheenjohtajana, jäsenenä tai varajäsenenä voi toimia
ainoastaan puolueen äänioikeutettu jäsen. Puoluehallituksen
@ -330,7 +330,7 @@ kesken toimikauden meneillään olevan toimikauden loppuajaksi.
Puolueen kokous- ja äänestysjärjestys voi sallia, että puoluevaltuuston
jäsenet voidaan valita, vaihtaa tai erottaa kokouksen sijaan myös
sähköisessä jäsenäänestyksessä.
Mitä säännöissä pouluekokouksen valitsemista puoluevaltuuston jäsenistä
Mitä säännöissä puoluekokouksen valitsemista puoluevaltuuston jäsenistä
säädetään, soveltuu myös sähköisessä jäsenäänestyksessä valittuihin
puoluevaltuuston jäseniin.
@ -520,7 +520,7 @@ puoluehallitus on jäsenelle erottamispäätöksestä ilmoittanut.
Mikäli jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut puoluetta tai ei enää täytä laissa
taikka puolueenen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja,
taikka puolueen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja,
erottamisesta päättää sovittelulautakunta puoluehallituksen
tai puoluevaltuuston esityksestä tai pätevän jäsenaloitteen johdosta.
@ -538,7 +538,7 @@ ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kummankin jäsenryhmän
osalta erikseen puoluevaltuusto.
Varsinaisena jäsenenä oleville paikallisyhdistyksille voidaan määrätä
korkeampi jäsenmaksu kuin varsinaisena jäseninä oleville
korkeampi jäsenmaksu kuin varsinaisina jäseninä oleville
yksityishenkilöille.

Loading…
Cancel
Save