Browse Source

Puoluevaltuuston koko, puoluehallituksen kokous 13.8.2020 https://t.me/c/1172132698/26484

arimartti/uudistus2020
Ari-Martti Hopiavuori 1 year ago
parent
commit
ef45bc9850
  1. 45
      säännöt.md

45
säännöt.md

@ -62,7 +62,7 @@ ja välimieslautakunta. @@ -62,7 +62,7 @@ ja välimieslautakunta.
Johtosäännöt ja sääntöjen hierarkia
-------------------------------------
Johtosäännöt ohjaavat tarkemmin puolueen ja sen toimielimien toimintaa.
Johtosäännöt ohjaavat tarkemmin puolueen ja sen toimielimien toimintaa.
Johtosääntöihin kuuluvat:
@ -72,7 +72,7 @@ Johtosääntöihin kuuluvat: @@ -72,7 +72,7 @@ Johtosääntöihin kuuluvat:
- välimiesmenettelysäännöt,
- mahdollisesti muut johtosäännöt.
Toimielimet hyväksyvät itselleen omat työjärjestykset.
Toimielimet hyväksyvät itselleen omat työjärjestykset.
Puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksen hyväksyy puoluekokous.
Muut johtosäännöt hyväksyy puoluevaltuusto, puoluekokous tai jäsenäänestys.
@ -80,7 +80,7 @@ Puolueen kokous- ja äänestysjärjestys sekä puoluevaltuuston työjärjestys @@ -80,7 +80,7 @@ Puolueen kokous- ja äänestysjärjestys sekä puoluevaltuuston työjärjestys
toimivat soveltuvin osin yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitettuna äänestys-
ja vaalijärjestyksenä.
Puolueen toimielimet huolehtivät siitä, etteivät hyväksymänsä johtosäännöt
Puolueen toimielimet huolehtivät siitä, etteivät hyväksymänsä johtosäännöt
ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa, lain kanssa tai keskenään.
Puolueen sisäinen normihierarkia on
@ -97,7 +97,7 @@ Puolueen tai sen toimielinten kokouksiin voidaan osallistua myös tietoliikenney @@ -97,7 +97,7 @@ Puolueen tai sen toimielinten kokouksiin voidaan osallistua myös tietoliikenney
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Jos sen työjärjestys niin määrää, puolueen toimielin saa tehdä päätöksiä
myös kokouksen ulkopuolella sähköisessä menettelyssä.
myös kokouksen ulkopuolella sähköisessä menettelyssä.
Puolueen jäsenet voivat osallistua puolueen päätöksentekoon myös puoluekokouksen
ulkopuolella sähköisessä jäsenäänestyksessä, jos puolueen kokous- ja äänestysjärjestys
@ -123,7 +123,7 @@ päättää yhdistyslain 23 § mainituista asioista: @@ -123,7 +123,7 @@ päättää yhdistyslain 23 § mainituista asioista:
Äänioikeutetut jäsenet
----------------------
Yhdistyksen kokouksissa ja jäsenäänestyksissä
Yhdistyksen kokouksissa ja jäsenäänestyksissä
on jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla
yksityishenkilöllä yksi ääni, varsinaisena jäsenenä olevalla
yhdistyksellä tai kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.
@ -138,7 +138,7 @@ Jotta jäsen voi käyttää äänioikeuttaan kokouksessa, hänen on: @@ -138,7 +138,7 @@ Jotta jäsen voi käyttää äänioikeuttaan kokouksessa, hänen on:
2. maksettava kuluvan vuoden jäsenmaksu hallituksen ohjeistamalla
tavalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Jotta jäsen voi käyttää äänioikeuttaan kokouksen ulkopuolisessa
Jotta jäsen voi käyttää äänioikeuttaan kokouksen ulkopuolisessa
päätöksenteossa, hänen on maksettava kuluvan vuoden jäsenmaksu
hallituksen ohjeistamalla tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen äänestystä.
@ -232,7 +232,7 @@ henkilövaaleissa, hänen on: @@ -232,7 +232,7 @@ henkilövaaleissa, hänen on:
Ellei puolueen säännöissä tai puolueen kokous- ja äänestysjärjestyksessä
ole toisin määrätty, kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kuusi
viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
@ -251,7 +251,7 @@ tai varajäsenenä voi toimia ainoastaan yhdistyksen äänioikeutettu jäsen. @@ -251,7 +251,7 @@ tai varajäsenenä voi toimia ainoastaan yhdistyksen äänioikeutettu jäsen.
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Puoluekokous voi ennen
hallituksen vaalia päättää, että valittavan hallituksen toimikausi
on lyhyempi.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen
tai koko hallitus voidaan yhdistyksen
kokouksessa vaihtaa tai hallitusta täydentää uusilla jäsenillä myös
kesken toimikauden meneillään olevan toimikauden loppuajaksi.
@ -272,13 +272,13 @@ ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. @@ -272,13 +272,13 @@ ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Puoluevaltuusto
---------------
### Puoluevaltuuston valitseminen
### Puoluevaltuuston valitseminen
Puolueella on puoluevaltuusto, johon kuuluvat puoluekokouksen
valitsemat puheenjohtaja, 10-30 varsinaista
jäsentä ja 0-20 varajäsentä, sekä piiriyhdistysten valitsemat jäsenet
ja varajäsenet. Jokaisella piiriyhdistyksellä on oikeus valita yksi
varsinainen puoluevaltuuston jäsen ja enintään 2 varajäsentä.
Puolueella on puoluevaltuusto, johon kuuluvat puoluekokouksen valitsemat
puheenjohtaja, 5-25 varsinaista jäsentä ja 0-50 varajäsentä, sekä
piiriyhdistysten valitsemat jäsenet ja varajäsenet. Jokaisella
piiriyhdistyksellä on oikeus valita yksi varsinainen puoluevaltuuston jäsen ja
enintään 2 henkilökohtaista varajäsentä.
Puoluekokouksen valitsemat puoluevaltuuston varajäsenet
kutsutaan puoluekokouksen valitsemien varsinaisten jäsenten tilalle
@ -290,7 +290,7 @@ määräämässä järjestyksessä. @@ -290,7 +290,7 @@ määräämässä järjestyksessä.
Piiriyhdistys valitsee tai erottaa sille kuuluvat puoluevaltuuston
varsinaisen jäsen ja varajäsenet oman päätöksensä mukaan; niiden toimikauden
pituus on kuitenkin enintään kaksi vuotta.
pituus on kuitenkin enintään kaksi vuotta.
Piiriyhdistyksen on ilmoitettava tapahtuneesta puoluevaltuuston
jäsenen tai varajäsenten vaalista tai erottamisesta välittömästi
puolueen hallitukselle ja puoluevaltuuston puheenjohtajalle.
@ -302,9 +302,9 @@ ainoastaan yhdistyksen äänioikeutettu jäsen. Puoluehallituksen @@ -302,9 +302,9 @@ ainoastaan yhdistyksen äänioikeutettu jäsen. Puoluehallituksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen ei voi toimia
puoluevaltuuston puheenjohtajana, jäsenenä tai varajäsenenä.
Puoluekokouksen valitsema puoluevaltuuston jäsen
Puoluekokouksen valitsema puoluevaltuuston jäsen
tai koko puoluevaltuusto voidaan yhdistyksen
kokouksessa vaihtaa, erottaa tai puoluevaltuustoa
kokouksessa vaihtaa, erottaa tai puoluevaltuustoa
täydentää uusilla jäsenillä myös
kesken toimikauden meneillään olevan toimikauden loppuajaksi.
@ -342,7 +342,7 @@ Puoluevaltuuston vuosittaisina tehtävinä on: @@ -342,7 +342,7 @@ Puoluevaltuuston vuosittaisina tehtävinä on:
### Puoluevaltuuston koolle kutsuminen
Puoluevaltuusto pitää kokouksia tarpeen ja työjärjestyksensä mukaan,
vähintään kuitenkin kaksi kertaa vuodessa.
vähintään kuitenkin kaksi kertaa vuodessa.
Tilintarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta
päätetään puoluevaltuuston kokouksessa maalis–toukokuussa.
@ -354,7 +354,7 @@ päättää puoluevaltuusto tai sen puheenjohtaja. @@ -354,7 +354,7 @@ päättää puoluevaltuusto tai sen puheenjohtaja.
Puoluevaltuuston ylimääräinen kokous pidetään, jos puoluevaltuusto niin
päättää, tai puoluehallitus tai yhdistyslain 21 §:ssä tarkoitettu osuus
puoluevaltuuston jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii.
kirjallisesti vaatii.
Jollei puoluevaltuuston työjärjestyksessä muuten määrätä,
@ -390,9 +390,9 @@ Välimieslautakunnan tehtävänä on: @@ -390,9 +390,9 @@ Välimieslautakunnan tehtävänä on:
- tulkita puolueen normeja toimivalta- tai muissa riidoissa,
- päättää jäsenten erottamisesta puolueesta.
Välimieslautakunnan toimintaa ohjaavat
Välimieslautakunnan toimintaa ohjaavat
puolueen välimiesmenettelysäännöt ja välimieslautakunnan
työjärjestys.
työjärjestys.
Piiriyhdistykset
---------------------
@ -462,7 +462,7 @@ Jäsenistön veto-oikeus @@ -462,7 +462,7 @@ Jäsenistön veto-oikeus
Minkä tahansa puolueen toimielimen päätös voidaan perua jäsenäänestyksessä,
mikäli 14 päivän sisällä päätöksen julkaisemisesta on esitetty pätevä
jäsenaloite, joka päätöksen perumisen vaatii; jäsenäänestys perumisesta
on sitten järjestettävä viipymättä. Haastatun päätöksen täytäntöönpano
on sitten järjestettävä viipymättä. Haastatun päätöksen täytäntöönpano
tällöin keskeytetään, kunnes jäsenäänestyksen tulos on julistettu.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
@ -517,4 +517,3 @@ Siirtymäsäännökset @@ -517,4 +517,3 @@ Siirtymäsäännökset
Mikäli nämä säännöt edellyttävät johtosäännön ohjaavan jotain menettelyä,
mutta kyseinen johtosääntö ei vielä ole tullut voimaan, menetellään
25.9.2020 voimassa olevien sääntöjen mukaan.

Loading…
Cancel
Save